Algemene Voorwaarden Concept-catering V.O.F


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Concept-catering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van Concept-catering.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Concept-catering en een cliënt waarop Concept-catering deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Concept-catering gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende

14 dagen, tenzij anders aangegeven. Concept-catering is slechts aan de offertes

gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14

dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan

niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het

aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts

aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden

van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Concept-

catering is medegedeeld. Concept-catering is gerechtigd hiervan schriftelijk

mededeling te verlangen.

3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan

de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de

in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud

voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op

nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet

voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Concept-

catering gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te

berekenen.

4. Concept-catering is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen,

waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel

enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het

hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar

volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand

kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4. Vertraging

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte

kosten door Concept-catering aan cliënt doorberekend.

2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen

van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5. Betaling

1. Bij een totaal bedrag van ¤ 2000.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van

de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de

dienstverlening aan Concept-catering contant of per banktransfer of per elektronische

betaling betaald worden.

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Concept-catering het recht de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden,

zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en

ander met voorbehoud van alle rechten van Concept-catering .

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt. Concept-

catering | Opperetteweg 2Q | 1323 VA Almere | T 06 42921193 /06 20965796| E

Info@concept-catering.nl | www.concept-catering.nl | Concept-catering

Artikel 6. Catering

1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Concept-catering zelf, tenzij expliciet anders

is overeengekomen tussen Concept-catering en cliënt.

2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen,

binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Concept-catering .

3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt

zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Concept-catering is

verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke

incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het

factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 7. Annulering door cliënt

1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,-

administratiekosten te betalen

2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt

verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de

totaalprijs te betalen.

4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht

100% van de totaalprijs te betalen.

5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf

gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8. Annuleringen door Concept-catering

1. Concept-catering is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te

annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare

of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door

Concept-catering zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan

wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan

zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan

Concept-catering gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst

alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel

ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Concept-catering onder dezelfde

voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het

overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Concept-catering

geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na

aanbod aan Concept-catering kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het

aanbod is aanvaard.

Artikel 9. Deelannulering

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de

annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal

een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte

schade aan eigendommen van Concept-catering , medewerkers of derden.

Artikel 11. Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de

avond zelf gemeld te worden.

2. Concept-catering kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan

het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze

voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan

de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan

aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.